groff_mmse man page on Gentoo

Man page or keyword search:  
man Server   6889 pages
apropos Keyword Search (all sections)
Output format
Gentoo logo
[printable version]

GROFF_MMSE(7)							 GROFF_MMSE(7)

NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro f�r groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse �r	 en svensk variant av mm. Alla texter �r �versatta. En A4 sida
    f�r text som �r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt �r 28.5 cm h�g. Det
    finns st�d f�r brevuppst�llning enligt svensk standard f�r v�nster och
    h�gerjusterad text.

    COVER kan anv�nda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt f�rs�tts‐
    blad. Se groff_mm(7) f�r �vriga detaljer.

BREV
    Tillg�ngliga brevtyper:

    .LT SVV
	   V�nsterst�lld  l�ptext	 med	 adressat  i	 position  T0
	   (v�nsterst�llt).

    .LT SVH
	   H�gerst�lld l�ptext med adressat i position T4 (passar f�nster‐
	   kuvert).

    F�ljande extra LO-variabler anv�nds.

    .LO DNAMN namn
	   Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
	   Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str�ng
	   Anger bilaga, nummer eller str�ng med Bilaga (LetBIL) som pre‐
	   fix.

    .LO KOMP text
	   Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
	   Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
	   Anger beteckning (�rendebeteckning i form av diarienummer	 eller
	   liknande).

    .LO SIDOR antal
	   Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
	   parenteser.

    Om makrot .TP �r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    D�r l�gger man l�mpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    J�rgen H�gg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/groff/1.22.2/tmac/mse.tmac

    /usr/share/groff/1.22.2/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSgroff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

Groff Version 1.22.2		7 February 2013			 GROFF_MMSE(7)
[top]

List of man pages available for Gentoo

Copyright (c) for man pages and the logo by the respective OS vendor.

For those who want to learn more, the polarhome community provides shell access and support.

[legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.
Based on Fawad Halim's script.
....................................................................
Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net